Menu Zamknij

kontakt | about

Strona Ktoś Ruszał Moje Płyty to jed­no­oso­bo­we przed­się­wzię­cie. Poza bie­żą­cy­mi wpi­sa­mi gro­ma­dzi w więk­szo­ści moje tek­sty z „Gazety Wyborczej”, „Dużego Formatu”, „Lampy” i innych miejsc. Dziękuję Rebusowi za wiel­ki wkład w powsta­nie tej stro­ny i za miej­sce na serwerze.

Facebook | Instagram | Mixcloud (audy­cje) | GW (tek­sty o piosenkach)

Linki do muzy­ki moż­na wysy­łać przez ten for­mu­larz, a pły­ty na adres: Jacek Świąder, Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00–732 Warszawa.

Zdjęcie daw­no temu w biu­rze Agory zro­bił mi Maciek Jaźwiecki.

Jacek Świąder