Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #5 w Radiu Kapitał

Pierwszy raz czy­tam na ante­nie książ­ki, dokład­nie sie­dem plus jed­ną książ­kę nie książ­kę, za to ani razu nie czy­tam sam sie­bie. Puszczam Dynasonic, Lutto Lento i Switłanę Nianio.

Było to tak, że przy­po­mnia­ło mi się, że za pierw­szym razem zamie­rza­łem stwo­rzyć audy­cję, w któ­rej zaczął­bym od fil­mu o Eltonie Johnie i jego książ­ko­wej bio­gra­fii, a potem prze­szedł­bym do fut­bo­lu, wje­chał­by John Barnes i ta histo­ria była­by ilu­stro­wa­na muzy­ką z epo­ki. Wyszło zupeł­nie ina­czej, Eltona nie było wca­le, Barnes chy­ba w trze­ciej audy­cji, no a teraz pomy­śla­łem, że może miło było­by poczy­tać książ­kę do mikro­fo­nu, bo dobrze się w tym czu­ję: mniej cmo­kam i mla­skam, w ogó­le nie robię „mmm” ani „yyy”, itp.

Pomyślałem o książ­kach, któ­re nie­mal zapo­mnia­łem, a przy­po­mi­na mi o ich ist­nie­niu tyl­ko to, że ist­nie­ją fizycz­nie na pół­ce. Leżą, widać je. Stare lek­tu­ry. Trzeba było prze­te­sto­wać, czy w ogó­le dzia­ła­ją. Każdą z nich chcia­łem zilu­stro­wać pio­sen­ką, może tro­chę mniej niż zilu­stro­wać. Po pro­stu połą­czyć. Coś mi pasu­je do cze­goś i już.

Musiałem wybrać książ­ki, potem frag­men­ty z nich, potem pio­sen­ki do pary, potem mniej wię­cej wymy­ślić kolej­ność tych odczy­tów – to mi bar­dzo pomo­gło w tym, żeby pierw­szy raz prze­pro­wa­dzić audy­cję bez żad­nych nota­tek. Jedyną pod­po­wie­dzią była kart­ka, z któ­rej wła­ści­wie trud­no już było odcy­fro­wać, co chcę czy­tać, odkąd dokąd, ale wie­dzia­łem mniej wię­cej, z jakiej pły­ty utwór zapo­wia­dam po czy­ta­niu. Bardzo jestem z sie­bie teraz zado­wo­lo­ny, nie licząc tego, że w radiu zmie­ści­ła się tyl­ko godzi­na z mniej wię­cej pół­to­rej godzi­ny, któ­re mia­łem po nagra­niu tego wszyst­kie­go. Obliczanie, ile zaj­mą pio­sen­ki, ile gada­nie, a zwłasz­cza ile trwa prze­czy­ta­nie dwóch stron czy pół stro­ny, wciąż jest moją sła­bo­ścią. Dlatego zro­bi­łem dwa mon­ta­że – jeden na ante­nę, dru­gi do archi­wum, na Mixclouda. Poniżej wypi­su­ję play­li­stę pio­sen­ko­wą, a żeby zosta­ło w tym coś z nie­spo­dzian­ki, doda­ję nazwi­ska auto­rów, któ­rych czy­tam, za to bez tytu­łów. To ma być zachę­ta jak­by co. Zapewniam, że wymie­nio­ne tu utwo­ry wyni­ka­ją wprost z odczy­ty­wa­nych kawałków.

A poza tym to nor­mal­na audy­cja, na począ­tek „dobry wie­czór”, na koniec (chy­ba) „dobra­noc”. Playlista:

1. Massive Attack – „Protection”
2. Izzy and the Black Trees – „Mr. President”
3. Dynasonic – „D3”
4. Switłana Nianio – „Ostrożni”
5. Laura Marling – „Strange Girl”
6. Próchno – „Śledzą nas”
7. Lutto Lento – „The Last Sweetheart”
8. Kwadrofonik i Adam Strug „Niebo (Na smę­ta­rzu miesz­kać będę...)”
9. Stara Rzeka – „Mitylena”

Przed prze­słu­cha­niem audy­cji pro­szę się zapo­znać z nastę­pu­ją­cy­mi auto­ra­mi (to nie wszy­scy): Izdryk, Renata Lis, Tomasz Mazur, Tadeusz Sobolewski, Dubravka Ugrešić.

Podobne wpisy

Leave a Reply