Menu Zamknij

Tag: Dog Whistle

Dog Whistle – Dog Whistle

Nie pierw­szy z fali zespo­łów stwo­rzo­nych jak­by „dla sie­bie” czy dla zna­jo­mych, kame­ral­nych, domo­wych, takich, któ­re dla nie­wta­jem­ni­czo­nych słu­cha­czy rzad­ko bywa­ją powab­ne. Zaczyna się od śpie­wa­nia i pod­gry­wa­nia sobie na gita­rze czy – jak w tym przy­pad­ku – „komu­nij­nym casio”, potem jest zestaw pio­se­nek, kon­cer­ty, w koń­cu nie­któ­re z takich grup nagry­wa­ją płytę.