Menu Zamknij

Autor: Jacek Świąder

Dlaczego Ukraińcy nie chcą rządów rosjan, czyli Wielki Głód

Nie da się zro­zu­mieć dzi­siej­szej Ukrainy bez zro­zu­mie­nia Wielkiego Głodu. Upamiętnienie milio­nów ofiar ludo­bój­stwa przy­pa­da na ostat­nią sobo­tę listo­pa­da – Ukraińcy tego dnia zapa­la­ją w oknie świecz­kę. Większość z czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków zna tę histo­rię, ale i tak chcę napi­sać kil­ka zdań o tle tam­tych wydarzeń.