Menu Zamknij

Cults – Cults

Najmodniejszy zespół lata. Ten przy­bru­dzo­ny, ale bar­dzo prze­bo­jo­wy pop z dziew­czę­cym woka­lem to dzie­ło dwoj­ga Amerykanów.

Przyjechali z San Diego do Nowego Jorku stu­dio­wać film, ale pio­sen­ki wrzu­co­ne do inter­ne­tu dla zna­jo­mych zro­bi­ły z nich obja­wie­nie roku 2010. Teraz Cults wresz­cie wyda­li pły­tę, a w sierp­niu zagra­ją na dużych festi­wa­lach w Europie (m.in. Reading i Pukkelpop).

Trzy lata temu takie hity jak „Electric Feel” zbu­do­wa­ły karie­rę MGMT. Choć nie oni jed­ni uko­cha­li lata 70., to wła­śnie oni sprze­da­li je naj­le­piej naj­młod­szym słu­cha­czom. Cults tak jak MGMT odświe­ża­ją muzycz­ne sta­ro­cie zuchwa­le nowo­cze­sną pro­duk­cją. Kochają soul, psy­cho­de­lię i refre­ny – „Abducted” i „Go Outside” to prze­bo­je figlar­ne, ale szcze­re. Od dotknię­cia pia­sku na pla­ży Cults moż­na się popa­rzyć... ale te dźwię­ki uno­szą czło­wie­ka 30 cm nad zie­mię. Słowa naiw­ne, ale 22 mieć lata to nie grzech – a nawet jeśli, to są cięższe.

Tekst uka­zał się 7/7/11 w „Dużym Formacie”

Podobne wpisy

Leave a Reply