Menu Zamknij

Curtis Mayfield – Curtis

W 2005 roku Kanye West się­gnął po hit Curtisa Mayfielda „Move On Up”. Zerżnął go w cało­ści, lek­ko spo­wol­nił i z sobie wła­ści­wym wdzię­kiem wta­ra­ba­nił się na pierw­szy plan. Dzięki melo­dii z roku 1970 Kanye mógł dla Pameli Anderson prze­le­cieć nad kanio­nem w tele­dy­sku do swo­je­go „Touch The Sky”.

Curtis-Mayfield-Curtis-1970Melodii Curtisa słu­cha sta­dion Arsenalu po kolej­nych zwy­cię­stwach, ale w jesz­cze innej wer­sji, bo w 1982 zagra­ła ją naj­bar­dziej bry­tyj­ska gru­pa świa­ta – The Jam. Tak jak Maciek Kurowicki z Hurtu wybie­ram sta­re nume­ry i myślę, że w syl­we­stra, gdy spo­ty­ka­ją się przy­ja­cie­le z róż­nych – za prze­pro­sze­niem – para­fii, z roz­ma­itą muzy­ką w ser­cu, naj­le­piej spraw­dza­ją się sta­re rzeczy.

Move On Up” nie dla każ­de­go jest prze­bo­jem wszech cza­sów (dla mnie jest!), ale pra­wie każ­de­mu przy tej pio­sen­ce zaświe­ci się lamp­ka: znam to! W któ­rejś z wer­sji – na pew­no. Takich utwo­rów są dzie­siąt­ki, ale trud­no zna­leźć je na jed­nej pły­cie, dla­te­go naj­le­piej same­mu uło­żyć impre­zo­wą skła­dan­kę. Szanse na zosta­nie boha­te­rem wie­czo­ru i ratow­ni­kiem dan­sin­gu są więk­sze niż szan­se na towa­rzy­skie­go bana, choć może być różnie.

Tekst uka­zał się 29/12/12 w „Dużym Formacie” w ramach prze­glą­du „Płyty na syl­we­stro­wą impre­zę – w por­ta­lu wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply