Menu Zamknij

Duże Pe – Nowoczesny hip-hop (część druga)

Nie każ­dy ma czas i ener­gię, żeby stwo­rzyć na syl­we­stra wła­sną kom­pi­la­cję. Mnie zabie­ra to kil­ka­na­ście godzin i są to godzi­ny nie­ła­twe. Dlatego na impre­zę pole­cam pro­dukt goto­wy i kom­plet­ny – mixta­pe udo­stęp­nio­ny w necie przez Dużego Pe.

duze-pe-nowoczesny-hip-hopJest świet­nym (nie tyl­ko) rape­rem, woka­li­stą Senk Że i Masali. To wiel­bi­ciel elek­tro­nicz­nych odmian muzy­ki i didżej. Czuje muzy­kę i odkry­wa ją dla innych, moż­na go spo­tkać na kon­cer­tach, ma mnó­stwo płyt... No, jak ktoś zna się na rze­czy, to on. Jak ktoś zna się na rze­czy, to musi znać jego.

Duże Pe, niczym Kanye, wziął muzy­kę od naj­lep­szych (Kwazar/Respecta Kru, Sulphur Phuture, 1000 BPH, P.A.F.F., Ravager, Substacja i inni) i stwo­rzył coś, co jest nowo­cze­sne muzycz­nie (dub­step, dru­m’n’bass, jun­gle, hip-hop też), a zara­zem pod wzglę­dem kom­po­zy­cji, podej­ścia koja­rzy się ze sta­ry­mi dobry­mi cza­sa­mi hip-hopu. Na „Nowoczesnym hip-hopie” bitów jest na bite dwie pły­ty, bar­dzo wszech­stron­nych, da się nie tyl­ko tań­czyć, ale też ode­tchnąć. Raper jest old­sku­lo­wo odważ­ny, chwa­li się i prę­ży, jara się tym, że jest przy mikro­fo­nie, że w gło­śni­ku ma pro­duk­cje mistrzów. Jak zawsze zosta­wia mnó­stwo lirycz­nych nawią­zań, śla­dów do arty­stów nie tyl­ko dźwię­ku. Jakich? Np. na prze­strze­ni paru wer­sów spo­ty­ka­ją się Zbigniew Herbert, O.S.T.R., Cool Kids Of Death i Pink Floyd.

Druga część ma wer­sję fizycz­ną. Pod adre­sem soundcloud.com/duzepe moż­na posłu­chać obu czę­ści i ścią­gnąć pierw­szą, nawet bez logowania.

Tekst uka­zał się 29/12/12 w „Dużym Formacie” w ramach prze­glą­du „Płyty na syl­we­stro­wą impre­zę – w por­ta­lu wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply