Menu Zamknij

Elvis Deluxe – Favourite State Of Mind

Świeżutka roc­kan­drol­lo­wa bagie­ta z Warszawy. Elvis Deluxe, star­szy brat The Black Tapes, ucho­dzi za pol­skie­go pre­kur­so­ra i panu­ją­ce­go mistrza sto­ner rocka.

Ten pustyn­ny, cięż­ki, blu­eso­wo-psy­cho­de­licz­ny spo­sób gra­nia wyna­leź­li Kalifornijczycy z Kyuss. Polega to na ubó­stwie­niu gita­ro­we­go rif­fu, na melo­dyj­nym basie i wyra­zi­stych bębnach.

Ale Elvis Deluxe wycho­dzi poza kwa­śny sto­ner – dokła­da glam­roc­ko­we ryt­my w sty­lu T.Rex, prze­bo­jo­we­go punk roc­ka a la Turbonegro, bęb­ny rodem z naj­lep­szych lat Led Zeppelin. Przepiękne jest naj­dłuż­sze „This Time” – ostry riff, melo­dyj­na zwrot­ka, gita­ro­wa ścia­na, odjazd, prze­strzeń – ele­ganc­ka dys­cy­pli­na i styl. Oto pol­ski zespół, któ­ry poza respek­tem dla zachod­nich kapel ma w sobie luz i talent do gita­ro­wych melo­dii. Oraz świet­ne refreny.

Tekst uka­zał się 28/4/11 w „Dużym Formacie” – w por­ta­lu wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply