Menu Zamknij

Kryzys – 78–81

Antologia zespo­łu Roberta Brylewskiego. Słuchamy tu Kryzysu w dwóch warian­tach. Ten pierw­szy, z roku 1980, został uwiecz­nio­ny na winy­lu wyda­nym bli­sko ćwierć wie­ku temu we Francji.

kryzys-78-81Dalej rok 1981 i zna­ne z wyda­nej w latach 90. kase­ty utwo­ry: reag­ga­e’o­we „Ambicja” oraz „Get Up! Stand Up!” i naj­więk­sze prze­bo­je Kryzysu, jak „Małe psy”, „Mam dość” i „Święty szczyt”. To już pra­wie 20 lat, odkąd Robert Sankowski pisał o nich: „Prostota i spon­ta­nicz­ność muzy­ki Kryzysu prze­bi­ja dzie­więć­dzie­siąt pro­cent pro­duk­cji współ­cze­snych pol­skich zespo­łów”. Jakby aktualne...

Atrakcją wydaw­nic­twa są jed­nak nagra­nia z kon­cer­tu Rock Opole, już z woka­li­stą Mirkiem Szatkowskim (tym z pio­sen­ki Kazika „Idę tam gdzie idę”). To pre­mie­ra wydaw­ni­cza. W nagra­niach sły­chać spe­cy­ficz­ną ener­gię Kryzysu, „ener­gię szyb­kie­go reago­wa­nia”, szorst­ką i melo­dyj­ną. Pisze o tym we wstę­pie do pły­ty Maciej „Magura” Góralski, tek­ściarz i per­ku­si­sta zespo­łu: na tym pole­ga punk, jest krót­ko­trwa­ły, tym­cza­so­wy. Kryzys destruk­cję ma w środ­ku, nie sie­je jej na zewnątrz. „Jeszcze nie widzie­li­ście tutaj show”, mówi do opol­skiej publicz­no­ści 20-let­ni Robert Brylewski, „jeste­śmy mię­dzy­gwiezd­ny­mi nisz­czy­cie­la­mi rocka”.

Ogromne wra­że­nie robi wyko­na­na przy oka­zji wyda­nia pły­ty pra­ca kro­ni­kar­ska. Sławek Pakos przy­po­mniał wszyst­kie kon­cer­ty Kryzysu, oddał spra­wie­dli­wość muzy­kom, któ­rzy prze­wi­nę­li się przez skład. We wkład­ce zmie­ścił się też boga­ty mate­riał zdję­cio­wy – czę­ścio­wo zna­ny z albu­mu „Polski punk 1979–1982” Anny Dąbrowskiej-Lyons, czę­ścio­wo świeży.

Tekst uka­zał się 16/1/15 w Wyborcza.pl/kultura – tam­że wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply