Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #11 w Radiu Kapitał: Wierszem, tekstem

Wracam na ante­nę Radia Kapitał z pro­gra­mem: pol­scy arty­ści śpie­wa­ją dobre pol­skie tek­sty. Ze mną Ballady i Romanse, MIR, L.Stadt, Świetliki i inni. W nie tyl­ko ojczy­stym języ­ku wystą­pi Allen Ginsberg. 

Literacką Nagrodę Nobla otrzy­ma­ła w tym tygo­dniu ame­ry­kań­ska poet­ka Louise Glück, parę dni wcze­śniej tomik wier­szy opu­bli­ko­wa­ła Lana Del Rey. Trudno w tym kon­tek­ście nie myśleć o muzy­ce, pio­sen­kach – prze­cież źró­dłem wszel­kiej poezji jest śpiew. Pomyślałem, że w nowej audy­cji zasta­no­wię się, czy dźwię­ko­wi arty­ści i artyst­ki, nie tyl­ko z Polski, potra­fią zro­bić coś sen­sow­ne­go z poezją? Jak im wycho­dzi czer­pa­nie z dorob­ku poetek i poetów, jak wypa­da­ją, kie­dy sami pró­bu­ją nimi być?

Oczywiście musiał też być utwór Beatlesów – tym razem wybra­łem pierw­szy w histo­rii zespo­łu (i chy­ba jedy­ny) zagra­ny przez Johna Lennona solo, bez kole­gów. Zawsze wola­łem McCartneya i to się nie zmie­nia, ale to już dru­ga z kolei pio­sen­ka w audy­cji, w któ­rej McCartney nie wystą­pił. Okazją do odda­nia aż tak wiel­kie­go hoł­du Lennonowi jest wyda­wa­ny wła­śnie w sze­ro­kim świe­cie i w Polsce box zło­żo­ny z czte­rech winy­li lub dwóch kom­pak­tów, prze­kro­jo­we wydaw­nic­two przed­sta­wia­ją­ce karie­rę Lennona po roz­pa­dzie The Beatles w 1970 roku.

Mam też jeden w mia­rę świe­ży utwór zagra­nicz­ny i jeden nowy z Polski. Udało mi się skon­su­mo­wać w tej audy­cji tak­że głos Ryszarda Krynickiego, głos Allena Ginsberga, wier­sze Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, a tak­że parę histo­ry­jek o książ­kach. Przy oka­zji pole­cam inny wiersz Krynickiego, któ­ry chcia­łem puścić na sam koniec audy­cji, ale oka­zał się za krót­ki – więc wci­sną­łem dłuż­szy, któ­re­mu nie mniej hołduję.

Data audy­cji to 11 paź­dzier­ni­ka, a zdję­cie, któ­re wybra­łem jako wizu­al­ny znak tego zesta­wu, zro­bi­ła jesie­nią 2008 Joanna Szproch. Z lewej stro­ny Zuza Wrońska, z pra­wej Barbara.

Playlista:

 1. Lomelda „Wonder” (2020)
 2. The Beatles „Julia” (1968)
 3. MIR „Co było wiel­kie” (2016)
 4. Siostry Wrońskie „Ballady i roman­se” (2005)
 5. Pablopavo i Ludziki „W przy­tuł­ku” (2018)
 6. The Clash „Ghetto Defendant” (1982)
 7. Patti Smith „Gloria” (1975)
 8. Świetliki „Opluty (44)” (1993)
 9. Nanga „Profet” (2020)
 10. L.Stadt „Strumień świa­do­mo­ści” (2017)
 11. Ryszard Krynicki „Moja żona wal­czy o ochro­nę natu­ral­ne­go śro­do­wi­ska czło­wie­ka” (1975, nagra­nie z tomu „Wiersze wybra­ne”, 2014)

Wszystkie wcze­śniej­sze audy­cje moż­na zna­leźć na moim Mixcloudzie oraz na stro­nie Radia Kapitał.

Podobne wpisy

Leave a Reply