Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #16 w Radiu Kapitał: Spokojnie

Trzeba się rato­wać, szu­kać jasnych stron, a przede wszyst­kim wyba­czać sobie i odpusz­czać. Na tę oka­zję wybra­łem bie­żą­ce aku­stycz­ne pio­sen­ki, tak­że bez tek­stu, oraz tro­chę ele­ganc­kich, świa­to­wych brzmień ze zło­tych lat 70.

Zima zmę­czy­ła, wio­sna jesz­cze nie do koń­ca weszła. Potrzebuję lżej­szych warun­ków, tary­fy ulgo­wej, odpo­czyn­ku i odde­chu, o któ­ry teraz tak nie­ła­two. Wszystko tkwi w zmar­twie­niu, czy­li – się­ga­jąc do źró­dła tego sło­wa – w śmier­ci. O tej audy­cji myśla­łem w dniach, kie­dy śnieg w oko­li­cy top­niał, nagry­wa­łem, kie­dy było sło­necz­nie. W dniu jej pre­mie­ry było już ciem­no i pochmur­no, i jesz­cze wia­ło. Na szczę­ście w dniu nagra­nia czu­łem się tak, jak­by coś mogło się zacząć na nowo.

Za naj­waż­niej­sze pio­sen­ki w tym roz­da­niu uwa­żam dwie, jed­na to będzie ta Cassandry Jenkins z pły­ty „An Overview of Phenomenal Nature” (wyd. Ba Da Bing), potrak­tuj­my ją jak pro­gra­mo­wą. Dałem to „Hard Drive” z począt­ku, bo jest takim zastrzy­kiem cukru ożyw­czym. Wściec się moż­na i zezło­ścić, jak się dosta­nie za dużo cukru. Pomyśleć pro­szę o róż­nych zna­cze­niach tych słów – hard dri­ve. W rezer­wie trzy­ma­łem jesz­cze pio­sen­kę „Ambiguous Norway”.

Inny album, z któ­rym spę­dzi­łem ostat­nio spo­ro cza­su to „Ignorance” The Weather Station (wyd. Fat Possum). To dopie­ro jest rzecz, włącz­nie z tele­dy­skiem. Wyczytałem gdzieś, że to w ser­cu tej pły­ty jest zmia­na kli­ma­tycz­na na Ziemi i w pew­nym sen­sie „ja, czło­wiek, wobec tego”. Wszystko nas prze­ra­sta na świe­cie, więc nic dziw­ne­go, że roz­wał­ka pla­ne­ty widzia­na gołym okiem w cią­gu poło­wy życia jed­ne­go poko­le­nia tro­chę nas prze­ra­ża. Jednocześnie nie­wie­le jeste­śmy w sta­nie zro­bić, a jeśli cho­dzi o wpływ na śro­do­wi­sko, to nie mamy szans ani jako tysią­ce, ani jako miliony.

Na zdję­ciu gita­rzyst­ka Yasmin Williams, któ­rej instru­men­tal­ny utwór też nale­ży do naj­lep­szych, jakie pozna­łem w ostat­nich tygo­dniach. Do następnego.

Playlista:

 1. Indigo Sparke – „Everything Everything” (2020)
 2. Smashing Pumpkins – „Soothe” (1994)
 3. Cassandra Jenkins – „Hard Drive” (2021)
 4. Yasmin Williams – „Urban Driftwood” (2021)
 5. Poto & Aby – „Opowieść o podró­ży” (2021)
 6. Henryk Debich i Orkiestra PRiTV w Łodzi – „Monika” (2021)
 7. Magneto – „Henryk Hula” (2021)
 8. Oxford Drama – „San Junipero” (2021)
 9. Orzeł i Reszka – „Nic nie szko­dzi” (2019)
 10. The Weather Station – „Robber” (2021)
 11. Laetitia Sadier – „Statues Can Bend” (2010)
 12. Tenniscoats – „Hoochi Chikoo Man” (2012)

 

Podobne wpisy

Leave a Reply