Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #18 w Radiu Kapitał: Czas, zmiana, przeróbka

To jest czwar­ta albo pią­ta audy­cja w roku 2021. Wybrałem na nią parę pio­se­nek ze sta­rych płyt, któ­re to pły­ty zosta­ły zro­bio­ne na nowo i wyda­ne wła­śnie teraz. I jesz­cze kil­ka innych rzeczy.

Pomysłów na to było spo­ro, ale chcia­łem poka­zać kil­ka rze­czy, któ­re ostat­nio przy­pa­dły mi do gustu, co jak zwy­kle skoń­czy­ło się zgłę­bia­niem wszyst­kich ostat­nich pole­ceń ser­wi­sów i por­ta­li. To się zmie­ni następ­nym razem, obie­cu­ję, a tym razem posta­no­wi­łem oprzeć się na dwóch pły­tach, któ­rych auto­rzy powie­rzy­li innym arty­stom nagra­nie swo­ich pio­se­nek na nowo albo przy­naj­mniej ich zre­mik­so­wa­nie. Trzeba mieć pew­nie w sobie spo­ro otwar­to­ści, żeby tak powie­rzyć pio­sen­ki Obcym Ludziom – zro­bi­li to Paul McCartney i Sharon Van Etten. On z nie­daw­ną pły­tą, na któ­rej sam zagrał na wszyst­kich instru­men­tach, ona z album sprzed dzie­się­ciu (dziś już jede­na­stu) lat.

Wydało mi się to teraz waż­ne i pod­no­szą­ce na duchu – dzie­le­nie się, obu­stron­na korzyść, to daje młod­sze­mu czy mniej zna­ne­mu arty­ście impuls do zro­bie­nia cze­goś nowe­go w inny spo­sób niż zawsze. Do tego zary­so­wał się w audy­cji temat duetów, tu oprócz wymie­nio­nych jesz­cze np. gita­rzy­sta Doskocz z bęb­nia­rzem Kurkiem, zespół Bastarda z arty­stą de Sousą albo kom­po­zy­tor Szturomski i woka­list­ka Komorowska.

Audycja do posłuchania:

Patronką (i/lub matron­ką) tej audy­cji jest Sharon Van Etten, sfo­to­gra­fo­wa­na przez Laurę Crostę.

Lista pio­se­nek:

 1. Dry Cleaning – Scratchcard Lanyard (2021)
 2. Paul McCartney & Phoebe Bridgers – Seize the Day (2021)
 3. Bastarda & Joao de Sousa – Gondarem (2021)
 4. Sharon van Etten – Don’t Do It (by Courtney Barnett feat. Vagabon) (2021)
 5. Miss Grit – Grow Up To (2021)
 6. Lomi Lomi – Essaouira (2021)
 7. Giving Head – Sun Machine (2021)
 8. Doskocz & Kurek – Czupel (2021)
 9. Duchy – Czego nie wie nikt (2021)
 10. London Grammar – How Does It Feel (2021)
 11. Paul McCartney – When Winter Comes (Anderson.Paak remix) (2021)
 12. Steve Von Till – We’ll Always Have the Sea (2021)

Istnieje też wygod­ny link do całe­go moje­go dorob­ku w Radiu Kapitał, to już 18 audy­cji.

 

Podobne wpisy

Leave a Reply