Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #28: Ukraina; oraz Serhij Żadan

Grubo ponad dwa i pół mie­sią­ca trwa już woj­na w Ukrainie, a cały czas idą za nami histo­rie z pierw­szych dni. Wspomnienia, kon­tak­ty z oso­ba­mi. Nie byłem w sta­nie pamię­tać, kie­dy poszła w radiu audy­cja ukra­iń­ska, ale inter­net pamięta.

Nie ma wła­ści­wie o czym pisać. 24 lute­go z rana woj­na, pierw­sze zapuch­nię­te twa­rze na uli­cy, wstąż­ka kupio­na w pasman­te­rii. Następnego dnia trze­ba było skle­cić i wrzu­cić audy­cję, w nie­dzie­lę poszła, a ja byłem już wte­dy po dniu czy dwóch na dworcu.

Wybrałem pio­sen­ki daw­ne i nowe z Ukrainy dość napręd­ce, chy­ba też za dużo nie naga­da­łem się przy oka­zji ich pusz­cza­nia, i czu­łem się z tym dobrze. Łatwo to przy­szło przez ten cały pośpiech i ogar­nia­nie wszystkiego.

Nie jestem pewien, czy obec­ność kul­tu­ry ukra­iń­skiej w Polsce moc­no się zwięk­szy­ła. Na pew­no wię­cej niż wcze­śniej czy­tam o Rosji, jak­by to ona była teraz naj­waż­niej­sza. A Ukraina? Cieszę się, że Czarne wzna­wia sta­re książ­ki Serhija Żadana, wszyst­kie czte­ry mam, ale czu­ję przy­jem­ny obo­wią­zek kupie­nia nowych wydań. Czerwiec, lipiec, sier­pień, wrze­sień – napi­sa­ła Monika Sznajderman dzi­siaj rano. Takie podej­ście rozumiem. 

Dzisiaj na stro­nie „Wyborczej” i w dru­ku moż­na zna­leźć tekst o Żadanie, któ­ry napi­sa­łem – podob­nie jak uczy­ni­ło kil­ku innych auto­rów – na potrze­by nume­ru o czło­wie­ku roku GW. Ten tytuł jest przy­zna­wa­ny zawsze gdzieś w oko­li­cach uro­dzin „Gazety”, któ­re tra­dy­cyj­nie datu­je się na 8 maja, gdy w 1989 roku uka­zał się pierw­szy numer. O tym, dla­cze­go Serhij Żadan jest cżło­wie­kiem roku, napi­sał Bartek Wieliński, szef dzia­łu zagra­nicz­ne­go GW i jeden z jej wice­na­czel­nych, ja pisa­łem raczej o oso­bie niż o jego ostat­nim roku. To było dziw­ne uczu­cie zno­wu coś pisać, ale poto­czy­ło się jak w więk­szo­ści wypad­ków – naj­pierw z wiel­kim opo­rem, potem na wiel­kiej szyb­ko­ści, a na koń­cu dość pro­ste wyrzu­ca­nie wąt­ków.

Lista utwo­rów z luto­wej audycji:

  1. Dakh Daughters – Пісня Про Те, Як Вона Виходить На Крутую Гору
  2. Mariana Sadovska – A Recruit’s Song
  3. Pankifared – Untitled
  4. Kazma-Kazma – Untitled
  5. Цукор біла смерть – Велика Ріка Хєнь-Юань (Welyka Rika Hen-Juań)
  6. Hanna Svirska – Shepit
  7. Igor Yalivec – Iris
  8. Плач Єремії – Вона

Podobne wpisy

Leave a Reply