Menu Zamknij

Ktoś ruszał moje płyty #8 w Radiu Kapitał: DZIURAWE KOLEKCJE

Rozwijam karie­rę radiow­ca i zdra­dzam pew­ne moje kolek­cjo­ner­skie sła­bo­ści, np. zbie­ra­nie skła­da­nek sta­rych zespo­łów. W pro­gra­mie m.in. Novi Singers i Starzy Singers.

Zaplanowałem sobie tę audy­cję jako rzecz o kolek­cjach, z per­spek­ty­wy głów­nie moje­go zbie­rac­twa, ale nie tyl­ko. Wybrałem ład­ne pio­sen­ki, mam nadzie­ję, że nie­oczy­wi­ste, a zaczą­łem od cze­goś w rodza­ju „będzie dobrze”. Widuję ten napis w witry­nach kawiar­ni i barów, pomy­śla­łem, jak mógł­by być zaśpie­wa­ny, i zeszło mi się to z pomy­słem na pierw­szą kolek­cję płyt, o któ­rej chcia­łem powie­dzieć. I pierw­szą dziu­ra­wą, bo nigdy nie zebra­łem wszyst­kich Beatlesów w jed­nym odcie­niu, a bar­dzo chcia­łem. Za to nie­któ­re ich pły­ty mam już dwa albo trzy razy.

Kolekcja zawsze mutu­je, zmniej­sza się i zwięk­sza, wystar­czy poga­dać z kimś takim jak Krzysiek Nieporęcki ze skle­pu Hey Joe, on zbie­ra pły­ty i sprze­da­je je, kupu­je jakieś rary­ta­sy, nacie­szy się i może je puścić dalej. Mi dale­ko do takiej posta­wy, jesz­cze na nią za wcze­śnie, poza tym nie mam wła­sne­go skle­pu, domu dla wszyst­kich płyt. O tym moim nie­do­szłym zbio­rze Beatlesów myślę jak o zwich­nię­tej już na wej­ściu kolek­cji Białoszewskiego z PIW‑u: pew­nie z przy­czyn szkol­nych od lat nie moż­na dostać „Pamiętnika z powsta­nia war­szaw­skie­go”, któ­ry uka­zał się w tym wyda­niu z nume­rem trze­cim. Kupiłem kil­ka innych, naj­cie­kaw­szych dla mnie ksią­żek Mirona, a resz­tę odpu­ści­łem – bo od razu wie­dzia­łem, że cało­ści nie uzbie­ram. Na tej zasa­dzie kolek­cja Beatlesów w taniej wer­sji z 2009 roku nigdy nie zosta­ła prze­ze mnie zebra­na, bo „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” naj­szyb­ciej ze sprze­da­ży ule­cia­ło – wia­do­mo, naj­bar­dziej zna­na płyta. 

Ja zaczą­łem moje gad­ki wła­śnie od – moim zda­niem – nie­do­ce­nia­nej pio­sen­ki z tej pły­ty, a potem to już poszło. Kolejne pio­sen­ki same się pcha­ły na ante­nę. Jakie zna­la­złem mię­dzy nimi połą­cze­nie, tego moż­na się dowie­dzieć już z moje­go gada­nia w audy­cji, całość poni­żej, a jesz­cze niżej lista utwo­rów, jeśli ktoś jest cie­kaw tyl­ko ich.

Audycja zosta­ła zre­ali­zo­wa­na we współ­pra­cy z Fotofestiwalem. A teraz lista utworów:

1. The Beatles „Getting Better”
2. Lech Janerka „LA”
3. The Clash „We Are The Clash”
4. Stereolab „Ping Pong (Unreleased LP Version)”
5. Low „Will The Night (Demo)”
6. Low „Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me”
7. David Bowie „John, I’m Only Dancing (Single B‑Side)”
8. Wojciech Bąkowski „Stock Doctor”
9. Novi Singers „Ostatni dzień na Bondi Beach”
10. Starzy Singers „Stop (Rubin and the Jets version)”
11. Nick Cave & The Bad Seeds „Where The Wild Roses Grow (ver­sion with ori­gi­nal guide vocal by Herr Bargeld)”

Zarówno bie­żą­cą audy­cję, jak i poprzed­nie sie­dem odcin­ków moż­na zna­leźć w ser­wi­sie Mixcloud i na Radiu Kapitał.

Podobne wpisy

1 komentarz

Leave a Reply