Menu Zamknij

Old Time Radio – Stare radyjko gra dla dzieci

Old Time Radio to esen­cja melan­cho­lii – naj­le­piej w Polsce łączą sub­tel­ną elek­tro­ni­kę z kru­chy­mi aku­stycz­ny­mi brzmieniami.

Ludzie z roz­dep­ta­ny­mi usza­mi potra­fią nazwać to „muzy­ką tła”. W gło­śniej­szej wer­sji i z suk­ce­sem ten pomysł na gra­nie sto­su­je Tres.b. Trójmiejskie trio nie ści­ga się z nikim – gra we wła­snej lidze i cho­dzi wła­sny­mi ścież­ka­mi. Poprzednia pły­ta zawie­ra­ła wyłącz­nie aku­stycz­ne pio­sen­ki luź­no zwią­za­ne tema­tem świąt Bożego Narodzenia. Teraz OTR wra­ca do elek­tro­ni­ki, ale pierw­szy raz pisze po pol­sku, a w dodat­ku dla dzie­ci. Działa to wspa­nia­le. Płyta dzie­li się na żywio­ło­we utwo­ry „dzien­ne” i mru­cza­ne koły­san­ki „na noc”. Szczerze życzę wszyst­kim doro­słym zespo­łom, żeby uda­ły im się takie melo­die jak jasne „W całym lesie nie­sie się” i „Wiosna w każ­dym z nas” albo mato­wa „Kołysanka dla małe­go niedź­wie­dzia”. To pięk­ne pio­sen­ki poru­sza­ją­ce wyobraź­nię dzie­ci i doro­słych. Smakowite!

Tekst uka­zał się 7/7/11 w „Dużym Formacie”

Podobne wpisy

Leave a Reply