Menu Zamknij

Olivia Anna Livki – Strangelivv

Mocny powrót uro­dzo­nej w Opolu miesz­kan­ki Berlina. Drugą pły­tę Olivii Anny Livki wspar­li finan­so­wo fani i choć wydaw­cą jest duży kon­cern, brzmie­nie artyst­ki wyda­je się wręcz gęst­sze i tward­sze. To dziew­czy­na z moc­nym gło­sem, gra­ją­ca na gita­rze baso­wej ostre rif­fy i lubią­ca moc­ne, afry­kań­skie rytmy.

strangelivv-livkiZastrzega, że nie robi wszyst­kie­go sama – na „Strangelivv” towa­rzy­szą jej per­ku­si­sta, gita­rzy­sta i skrzy­pek – ale napi­sa­ła i wypro­du­ko­wa­ła ten album, pro­jek­tu­je też efek­tow­ne stro­je i stwo­rzy­ła wide­oklip „Geek Power”. Wśród inspi­ra­cji do tego utwo­ru i pły­ty Livki wymie­nia Malalę, nasto­let­nią lau­re­at­kę Pokojowej Nagrody Nobla upo­mi­na­ją­cą się o moż­li­wość nauki w szko­le, któ­rą paki­stań­skim dziew­czyn­kom zabra­li tali­bo­wie (chcie­li zabić Malalę, postrze­li­li ją w głowę).

W naszym spo­łe­czeń­stwie spra­gnie­ni wie­dzy i kre­atyw­ni są wyśmie­wa­ni jako »nerds«, dys­kry­mi­no­wa­ni i osa­mot­nie­ni, mimo że świat zawdzię­cza im ewo­lu­cję kul­tu­ro­wą i tech­no­lo­gicz­ną” – tłu­ma­czy­ła artyst­ka prze­kaz „Geek Power”. Inny utwór zaty­tu­ło­wa­ła „Internet Is A Weapon”, kolej­ny poświę­ci­ła boha­te­ro­wi seria­lu „Teoria wiel­kie­go pod­ry­wu”. Wszystko to nasy­ci­ła bojo­wym nastro­jem – Livki rytm przed­kła­da nad melo­dię, a moc­niej­sze pio­sen­ki („Exploitation”, „H‑Bomb”) wycho­dzą jej lepiej od bal­lad („Warsaw”).

Sama nazy­wa się „akty­wist­ką popu”, uwa­ża, że arty­ści nie powin­ni zga­dzać się na rze­czy­wi­stość, lecz dzia­łać na rzecz zmia­ny. Powołuje się na Beatlesów i Public Enemy. W nie­chę­ci do bła­hych pio­se­nek o miło­ści Livki przy­po­mi­na Cool Kids Of Death. Wśród patro­nów „Strangelivv” wska­zał­bym też M.I.A. czy Prince’a... 30-let­nia Olivia Anna Livki to bar­dzo wyra­zi­sta postać pol­skiej sce­ny i bar­dzo tu potrzebna.

Tekst uka­zał się 22/5/15 w „Gazecie Wyborczej” – w por­ta­lu wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply