Menu Zamknij

Olivier Heim – A Different Life

Dawny gita­rzy­sta nie­ist­nie­ją­ce­go już Tres.b zmie­nia kurs solo­wej karie­ry. Po dwóch wydaw­nic­twach pod­pi­sa­nych pseu­do­ni­mem Anthony Chorale gita­rę aku­stycz­ną zastę­pu­je elek­trycz­ną, a kli­mat pio­se­nek prze­kie­ro­wu­je z intym­nej, fol­ko­wej aku­sty­ki na zwiew­ny soul z wyra­zi­stym pul­sem i znacz­ną rolą pro­stych syntezatorów.

heim-cdNa tych ostat­nich gra wio­lon­cze­list­ka Karolina Rec, towa­rzy­szą­ca Heimowi we wszyst­kich dotąd solo­wych dzia­ła­niach. Czujną sek­cję sta­no­wią basi­sta Adam Byczkowski oraz Thomas Pettit, per­ku­si­sta Tres.b. Bogaty w talent zespół pozwa­la Heimowi wyka­zać się kunsz­tem kom­po­zy­tor­skim. W cen­trum albu­mu umie­ścił on impre­sję „Dive”, z któ­rej wynu­rza się w prze­bo­jo­wym „Ocean” pro­mu­ją­cym całe wydaw­nic­two. Tu naj­le­piej sły­chać, jak dale­ko wraż­li­wy Holender umie odejść od wyso­kich reje­strów wokal­nych, któ­ry­mi cza­ro­wał w star­szych piosenkach.

W naj­lep­szym momen­cie pły­ty po zespo­ło­wym „Ocean” nastę­pu­je zupeł­nie od nie­go róż­na, poru­sza­ją­ca „Pasadena”. „Home, it’s now a pla­ce I don’t recall”, zaczy­na naj­spo­koj­niej w świe­cie arty­sta. „Will we ever go our sepa­ra­te ways/ or will we even­tu­al­ly grow old”, zasta­na­wia się, a do towa­rzy­stwa ma tyl­ko dwie ścież­ki gita­ry. Piękny utwór, dosko­na­ła melo­dia i ory­gi­nal­ne brzmie­nie. Jak cały album, któ­re­go eks­cy­tu­ją­cy finał sta­no­wi szyb­ki, nawią­zu­ją­cy do post roc­ka „Drive-by” z fra­zą „It’s time to move on”. Zmysłowe pio­sen­ki Heima wyda­ją się zaska­ku­ją­co bli­skie naj­now­szej, elek­tro­nicz­nej prze­cież pły­cie „Moments” We Draw A. „A Different Life” to jed­na z naj­pięk­niej­szych wypo­wie­dzi o zmia­nach, ocze­ki­wa­niach, „powtór­nej oce­nie sytu­acji”, któ­ra pozwa­la iść naprzód.

Tekst uka­zał się 28/11/14 w Wyborcza.pl/kultura – tam­że wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply