Menu Zamknij

różni wykonawcy – 07 | 100 | 15

Tajemnicza nazwa tej edy­cji ozna­cza, że to pły­ta o set­nym nume­rze w kata­lo­gu Zoharum, wydaw­nic­twa dzia­ła­ją­ce­go od 2007 roku. Zawartość „07 | 100 | 15” to dwa kom­pak­ty – jeden z utwo­ra­mi muzy­ków kra­jo­wych, dru­gi zagranicznych.

zoharum100-cdSens recen­zo­wa­nia kom­pi­la­cji jest umiar­ko­wa­ny, ale ini­cja­ty­wy tak rzad­ko prze­bi­ja­ją­ce się do głów­ne­go nur­tu to inna para kalo­szy – taka skła­dan­ka ma być wizy­tów­ką wciąż mało zna­nej wytwór­ni. W kata­lo­gu Zoharum naj­wię­cej miejsc oku­pu­ją ambient, indu­strial i muzy­ka eks­pe­ry­men­tal­na z zacię­ciem elek­tro­nicz­nym, ale jest też miej­sce na pio­sen­ki. Do moich ulu­bio­nych płyt nale­żą te duetu [haven] nagry­wa­ją­ce­go zaha­cza­ją­cą o mrocz­ny trip-hop elek­tro­ni­kę i Macieja Szymczuka (wła­śnie wydał „Music For Cassandra”), wszech­stron­ne­go arty­sty, któ­re­go naj­lep­szą do tej pory rze­czą jest „Clouds”. Ich aku­rat nie ma na tej skła­dan­ce, jest Szymczuk w skła­dzie Aabzu.

Na liście obec­no­ści są Rapoon, czy­li Robin Storey, były muzyk Zoviet France, aktyw­ni od lat 80. Belgowie z Hybryds oraz rów­nie doświad­czo­ny Irlandczyk Lagowski. Z rze­czy, któ­rych wcze­śniej nie zna­łem, odkry­łem dla sie­bie Troum, za to bra­ku­je Different State, pol­skie­go nowo­jor­czy­ka, któ­ry szy­ku­je się do wyda­nia kolej­ne­go albu­mu w Zoharum.

Utwory pomiesz­czo­ne na kom­pi­la­cji powsta­ły spe­cjal­nie na tę oka­zję. Miało być róż­no­rod­nie i jest, a ilość mate­ria­łu niech nie prze­ra­ża – nie trze­ba tego słu­chać jed­nym cią­giem. Płyta do kupie­nia w skle­pie inter­ne­to­wym Alchembria.pl.

Tekst uka­zał się 12/8/15 w Wyborcza.pl/kultura – tam­że wię­cej recenzji

Podobne wpisy

Leave a Reply