Menu Zamknij

Tag: 1989

Pixies – Doolittle 25

Słynny zespół z Bostonu, od któ­re­go powro­tu na sce­nę minę­ła już deka­da, w 2014 r. wydał pierw­szy album stu­dyj­ny po 23 latach prze­rwy. Fani mie­li mie­sza­ne uczu­cia, tym bar­dziej że wszyst­kie utwo­ry z „Indie Cindy” były już zna­ne z czte­ro­utwo­ro­wych epek, któ­ry­mi Pixies raczy­li fanów już wcześniej.

Lech Janerka – Piosenki

Piosenki” nagra­no 25 lat temu, uka­za­ły się dwa lata póź­niej. Obsuwa wyni­ka­ła m.in. z dar­cia kotów z cen­zu­rą („para­mi­li­tar­ne gołę­bie” źle; „dziw­nie roz­tar­gnio­ne gołę­bie” dobrze). Dziś Janerka – im star­szy, tym waż­niej­szy na pol­skiej sce­nie – może nie być zado­wo­lo­ny z tych kompromisów.