Menu Zamknij

Tag: 1994

Aphex Twin – Syro

Po jego poprzed­niej pły­cie Reni Jusis uczy­ni­ła na łamach „Wyborczej” wzru­sza­ją­ce wyzna­nie: „Jestem zafa­scy­no­wa­na twór­czo­ścią Aphex Twina. Chciałabym robić tak trud­ną muzy­kę, nie wiem jed­nak, czy spo­tka­ło­by się to ze zro­zu­mie­niem”. Co ma do powie­dze­nia Aphex, naj­więk­szy inno­wa­tor muzy­ki lat 90., na pły­cie „Syro” wyda­nej po kil­ku­na­stu latach przerwy?