Menu Zamknij

Tag: 2011

Drekoty – Trafostacja (II)

Kilka pio­se­nek naj­cie­kaw­sze­go nowe­go zespo­łu moż­na kupić za cenę her­ba­ty z cytry­ną. Drekoty spa­dły z nie­ba. W roli głów­nej Ola Rzepka, per­ku­sist­ka zna­na ze skła­dów Budynia z Pogodno i Wojtka Kucharczyka (pro­du­cent tych nagrań). Do tego Magda Turłaj „Karotka”, moc­ny punkt gorzow­skich skła­dów (Kawałek Kulki), i Zosz Chabiera.

Run Dan Run – Normal

W ame­ry­kań­skiej muzy­ce gita­ro­wej jest pewien nurt widocz­ny przez ostat­nie ćwierć wie­ku. Łagodne gra­nie, bar­dzo melo­dyj­ne, na bazie gitar, ale boga­to zaaran­żo­wa­ne. Minęła moda na sho­ega­ze, grun­ge, na suro­we nowo­pun­ko­we gita­ry z Nowego Jorku, na nu metal, a ten wiecz­nie dru­go­pla­no­wy styl gra­nia wciąż się trzyma.

The Band Of Endless Noise – The Blue Nun

Mocny powrót. The Band Of Endless Noise to rytm. Duży skład może suge­ro­wać Bóg wie jaką ścia­nę dźwię­ku, oni jed­nak – tak jak na poprzed­niej pły­cie „Riders On The Bikes” (2005) – cenią prze­strzeń. W dźwię­kach szy­ku­ją miej­sce do spo­tka­nia, spo­koj­ni, cza­sem aż za bar­dzo wcią­ga­ją się w swo­je motywy.

Buldog – Laudatores temporis acti

Buldog wyło­nił się kil­ka lat temu z Kultu i jego dzi­siej­szy skład w poło­wie sta­no­wią kul­tow­cy. Muzycznie dowo­dzi basi­sta Piotr Wieteska, mene­dżer Kultu i jego współ­za­ło­ży­ciel. Na pierw­szej pły­cie Buldoga (ta jest trze­cia) śpie­wał Kazik, po nim przy­szła epo­ka zna­ne­go z Akurat Tomasza Kłaptocza.