Menu Zamknij

Tag: 2011

Wilco – The Whole Love

Zespół kli­ma­tycz­ny, intym­ny, poru­sza­ją­cy się bie­gle w rejo­nach alt coun­try, blu­esa, ame­ry­kań­skiej muzy­ki deli­kat­nej. Co rusz są posztur­chi­wa­ni: stać ich na wię­cej! Niech znów gra­ją tra­dy­cyj­nie! Niech wię­cej eks­pe­ry­men­tu­ją! „The Whole Love” odpo­wia­da raczej na ten ostat­ni postu­lat, ale...

Stephen Malkmus and The Jicks – Mirror Traffic

Pieszczoch muzycz­nych kro­ni­ka­rzy wra­ca z moc­ną pły­tą. Zdobył świat w latach 90. jako lider Pavement, gita­ro­wej anty­gwiaz­dy, któ­ra po ponad 10 latach prze­rwy reak­ty­wo­wa­ła się w zeszłym roku i gra­ła m.in. w Polsce. Zainspirowany tym powro­tem Malkmus nagrał naj­lep­szą rzecz „po Pavemencie”. Produkcją zajął się Beck.

Kobiety – Mutanty

Kobiety łamią ser­ca od lat. Gdy Grzegorz Nawrocki pisał naj­ład­niej­sze pio­sen­ki w histo­rii, avant pop jesz­cze wcho­dził po dra­bi­nie na dywan. Wielkim prze­bo­jem, jesz­cze w zło­tych cza­sach radia, był „Marcello”, naj­bar­dziej sło­necz­na, śród­ziem­no­mor­ska pio­sen­ka w ostat­nich dzie­jach pol­skiej muzyki.