Menu Zamknij

Tag: 2011

Primus – Green Naugahyde

Mają gro­ove, roc­ko­wą moc i jaz­zo­we umie­jęt­no­ści oraz her­me­tycz­ne poczu­cie humo­ru. Ten sta­reń­ki zespół, ozdo­bę lat 90. z pół­ki Faith No More czy Red Hot Chili Peppers, coś pod­ku­si­ło, żeby nagrać pierw­szy od „Antipop” (1999) peł­no­wy­mia­ro­wy materiał.

Fink – Perfect Darkness

To histo­ria Fina Greenalla – didże­ja, któ­ry w 2000 r. zali­czył wyma­rzo­ny debiut: w słyn­nej wytwór­ni Ninja Tune, takim Deutsche Grammophon nowo­cze­snej elek­tro­ni­ki. Didżej po paru latach zła­pał za gita­rę aku­stycz­ną, stwo­rzył kame­ral­ne trio i został pierw­szym pio­sen­ko­wym śpie­wa­kiem w histo­rii Ninja Tune.

Dagadana – Dlaczego nie

Młody pol­sko-ukra­iń­ski zespół po zeszło­rocz­nym debiu­cie nie zwal­nia tem­pa. W sobo­tę Dagadana zagra w Warszawie przed Tinariwen, w listo­pa­dzie w Paryżu, a w grud­niu – w Singapurze i Dżakarcie! Jak w refre­nie Fisza ta muzy­ka jest języ­kiem wszechświata.