Menu Zamknij

Tag: 2011

Fruit Bats – Tripper

Ta pły­ta zosta­ła chy­ba nagra­na dla Jeffa Lynne’a z Electric Light Orchestra. Lynne chciał zastą­pić Johna Lennona w przy­pad­ku reak­ty­wa­cji The Beatles w latach 80. i 90. (co za pomysł!), i współ­pra­co­wał z każ­dym z pozo­sta­łej trój­ki. Fruit Bats tak jak on chęt­nie nawią­zu­ją do tego, co robił Lennon pod koniec Beatlesów i póź­niej bez nich.

Dave I.D. – Response

Niesłychane przy­go­dy czło­wie­ka orkie­stry. „Response” jest debiu­tanc­ką pły­tą lon­dyń­skie­go didże­ja, któ­ry w dodat­ku śpie­wa – tro­chę jak wcze­sny Mike Patton, a tro­chę jak Corey Glover z Living Colour, więc napraw­dę bez obciachu.