Menu Zamknij

Tag: 2012

Demolka – Demolka

Jestem obiek­tem eks­pe­ry­men­tu” – śpie­wa na star­cie Dziewczyna Rakieta. Zawodzi, „krzy­czy w cie­le ze sta­li”, doda­je nade­mfa­zę, to znów oczysz­cza głos z każ­de­go uczu­cia i recy­tu­je. Jest mutan­tem-przy­by­szem z apo­ka­lip­tycz­ne­go, post­nu­kle­ar­ne­go świa­ta. To jest histo­ria jej i tego kró­le­stwa chaosu.

Paula i Karol – Whole Again

Straszny tele­dysk do „Whole Again” tyl­ko prze­szka­dza. Ma być tak: napi­sy, w rolach głów­nych, te spra­wy. Szybki mon­taż. Detal: cym­bał­ki, odda­le­nie, unie­sio­na ręka dzier­żą­ca pałecz­kę. Dzyń, star­tu­je muzy­ka. Cięcie. Miejska noc i sto­py na chod­ni­ku – taniec, pod­sko­ki. Cięcie.

The Poise Rite – Milosz Hated RockAndRoll

Poprzednia pły­ta była cała po pol­sku, ta – pią­ta w dorob­ku The Poise Rite – jest cała po angiel­sku. Zespół zasły­nął tym, że deka­dę temu prze­niósł się z Polski do Anglii i odniósł tam god­ne sza­cun­ku suk­ce­sy, jak występ na festi­wa­lu Glastonbury. Dziś skład jest roz­rzu­co­ny mię­dzy Rzeszów a Zjednoczone Królestwo.