Menu Zamknij

Tag: 2013

The Flaming Lips – The Terror

Frontman The Flaming Lips Wayne Coyne to wyro­śnię­ty dzie­ciak, 52 lata. Zespół ma lat 30, nagrał 13. pły­tę. Jakiś czas temu Wayne wydał swą muzy­kę na USB, któ­re umie­ścił w gumi­sio­wej czasz­ce natu­ral­nej wiel­ko­ści (takiej do jedze­nia). Nakład 500 sztuk.

Novika – Heart Times

Nowy album dziew­czy­ny, któ­ra zda­niem moje­go kole­gi, będą­ce­go zara­zem jej przy­ja­cie­lem, robi muzy­kę dla kobiet. Kolega ma chy­ba na myśli tek­sty, w tym ten o cór­ce. O tym, że muzy­kę Novika przy­rzą­dza bar­dzo dobrą, to już wie­dzia­łem daw­no. Tym razem wyła­zi poza sza­blon tak­że ze słowami.