Menu Zamknij

Tag: 2013

Kiev Office – Zamenhofa

Gitarowe trio pod­su­mo­wu­je pią­te uro­dzi­ny albu­mem nr 3. Do pew­ne­go stop­nia jest to album nr 0,5, bo wśród 14 utwo­rów prze­wa­ża­ją nagra­ne na samym począt­ku dzia­łal­no­ści zespo­łu lub nawet przed jej roz­po­czę­ciem. Te ostat­nie powsta­ły w domu lide­ra gru­py Michała „Gorana” Miegonia.