Menu Zamknij

Tag: 2013

KSAS – Hi, Mom!

Lekkie ude­rze­nie i lek­kie odu­rze­nie. Po kil­ku latach pod skrom­niej­szą nazwą wra­ca Karol Schwarz All Stars, skład kie­ro­wa­ny przez muzy­ka, pro­du­cen­ta, wydaw­cę i ani­ma­to­ra sce­ny trój­miej­skiej. Zespół został powo­ła­ny z grub­sza po to, żeby reali­zo­wać hasło gru­py Spacemen 3: „taking drugs to make music to take drugs to”.

November Project – Rastaferajna

Od roots do rag­ga­muf­fin i z powro­tem. Korzeniem „Rastaferajny” jest reg­gae brzmią­ce ostro, roc­ko­wo, tro­chę fun­ky i blu­esa, a do tego potęż­na daw­ka nie­zbęd­ne­go opty­mi­zmu i ener­gii. Ta muzy­ka bez­błęd­nie dzia­ła na wygło­dzo­ne przez ciem­ną zimę emo­cje. Jest abso­lut­nie wiarygodna.

Crab Invasion – Trespass

Też melanż, ale na popo­wo. Zespół jest z Lublina i Warszawy, a muzy­ka świa­to­wa. Należy to zazna­czyć, gdyż co dla jed­nych jest atu­tem, innych odstra­sza. Śpiewają po angiel­sku i w nosie mają kra­jo­wą tra­dy­cję pio­sen­ko­wą. Młody zespół od kil­ku lat ata­ko­wał cie­ka­wy­mi epka­mi, teraz ma wresz­cie płytę.

Pictorial Candi – Drink

Nadrabiamy zale­gło­ści z koń­ców­ki roku. Najważniejszą jest dru­gi, dosko­na­ły album zespo­łu Candelarii Saenz Valiente, któ­rej towa­rzy­szy m.in. mąż Marcin Masecki (na orga­nach, kla­wi­szo­wym basie i nie tyl­ko). Kilka ich kon­cer­tów obej­rza­nych w cią­gu 2013 r. upew­ni­ło mnie, że to już zespół peł­ną gębą.