Menu Zamknij

Tag: 2013

Wieże Fabryk – Cel i światło

Trzy lata temu, po dzie­się­ciu latach dzia­łal­no­ści, Wieże Fabryk dały się namó­wić na pierw­szy ofi­cjal­ny fono­gram – pły­tę „Dym”. Teraz uka­zał się dru­gi ich album, a po dro­dze była jesz­cze winy­lo­wa edy­cja demów­ki z począt­ków dzia­łal­no­ści i dwa single.

Fox – Fox

Michał „Fox” Król odpo­wia­da za muzycz­ną opra­wę wynu­rzeń Marii Peszek z albu­mu „Jezus Maria Peszek”. Doskonale dopa­so­wał się do tem­pe­ra­men­tu woka­list­ki i umiał wyeks­po­no­wać naj­lep­sze w jej karie­rze teksty. 

Atoms For Peace – Amok

Jak Tomasz został A’Tomkiem? Kilka lat temu, gdy Radiohead lek­ko się zaciął, Thom Yorke nagrał solo­wą pły­tę „The Eraser”. Na kon­cer­tach towa­rzy­szył mu zespół, w któ­rym prym wie­dli pro­du­cent Radiogłowych Nigel Godrich, basi­sta Red Hot Chili Peppers – Flea, i dwóch perkusistów.

Pissed Jeans – Honeys

Muzyka gita­ro­wa nie­za­leż­nie od dzia­łań inno­wa­to­rów i roz­wo­ju licz­nych muta­cji co jakiś czas wra­ca do punk­tu zero. Tam jest garaż, w nim paru marud­nych gości, któ­rzy nie mają nic do stra­ce­nia, ale mają gita­ry (w kra­jach pierw­sze­go świa­ta nad wyraz tanie).

Belle And Sebastian – The Third Eye Centre

Praca Belle And Sebastian pole­ga na pod­sy­ca­niu sen­ty­men­tu do, nie tyl­ko muzycz­ne­go, popu lat 60. W cią­gu kil­ku­na­stu lat Szkoci nada­wa­li mu róż­ne odcie­nie, się­ga­li zarów­no po brzmie­nia sta­rych syn­te­za­to­rów, jak i roz­wią­za­nia orkie­stro­we. Byli aku­stycz­ni jak wcze­sny Dylan i tanecz­ni jak Blondie.