Menu Zamknij

Tag: 2014

L.A.S. – Szum

Solowy album gra­ją­ce­go Jacka Lachowicza, któ­ry karie­rę zaczy­nał w latach 90. w Ściance. Jego orga­ny sta­no­wi­ły o cha­rak­te­ry­stycz­nym brzmie­niu tego zespo­łu. Teraz kla­wi­szo­wiec idzie dro­gą choć­by Makowieckiego, czy­li popo­wej, goto­wej do tań­ca elek­tro­ni­ki. L.A.S. to pio­sen­ki w naj­lep­szym zna­cze­niu tego słowa.

Bobby The Unicorn – Utopia

Jednorożec jest w popkul­tu­rze sym­bo­lem dziew­czę­cych marzeń, a imię Bobby – sym­bo­lem chło­pa­ka z sąsiedz­twa. Utopia – wia­do­mo. „Utopia” w cudzy­sło­wie to tytuł pły­ty nagra­nej w dużym stop­niu samo­dziel­nie i w domu przez miesz­ka­ją­ce­go w Warszawie Dariusza Dąbrowskiego.

The Antlers – Familiars

Nareszcie let­nia relak­sa­cja na mia­rę tego­rocz­nych upa­łów. Trudno stwier­dzić, czy pro­wa­dzo­ny przez 28-let­nie­go Petera Silbermana ter­cet z Brooklynu umyśl­nie gra muzy­kę bła­hą i nie­szko­dli­wą, czy jed­nak jest to sku­tek ubocz­ny pró­by wyda­nia albu­mu będą­ce­go sum­mą świata.

Limboski – Verba Volant

Wytwórnia zało­żo­na przez lide­ra reg­gae-roc­ko­wej gru­py Paprika Korps śmia­ło roz­sze­rza swo­ją dzia­łal­ność. Dziś koja­rzy się tyleż z muzy­ką jamaj­ską, ile z fol­ko­wą (R.U.T.A., Makaruk) czy roc­kiem (Magnificent Muttley, Świetliki). Limboski to z kolei krąg blu­esa wypusz­cza­ją­ce­go się w stro­nę poetyc­kiej bal­la­dy (sły­chać to choć­by w „Jezus był słaby”). 

Bixiga 70 – Ocupai

Tę pły­tę pole­cam jako zbiór pie­śni żałob­nych po jed­nym z naj­więk­szych upo­ko­rzeń w histo­rii bra­zy­lij­skiej pił­ki. Grupa Bixiga 70 pocho­dzi z São Paulo. Nazwa jed­no­znacz­nie nawią­zu­je do zespo­łów, któ­re pro­wa­dził Fela Kuti, jak Nigeria 70, Egypt 80 i zwłasz­cza Afrika 70 – prym wodził w nich m.in. zna­ko­mi­ty per­ku­si­sta Tony Allen.