Menu Zamknij

Tag: 2014

Ola Bilińska – Berjozkele. Kołysanki jidysz

O zagra­niu na tej pły­cie marzył Mikołaj Trzaska. „Zahipnotyzowała mnie jasność i świe­żość. Tego nie sły­sza­łem. Żeby dziś, ktoś? Tak jasno i bez­pre­ten­sjo­nal­nie pio­sen­ki po żydow­sku śpie­wał?” – napi­sał. Trzaska zagrał na klar­ne­cie, a swój znak jako­ści dał też tej pły­cie inny mocarz muzy­ki żydow­skiej w Polsce, gita­rzy­sta Raphael Rogiński.

Super Girl & Romantic Boys – Stop!klatka

Powrót wca­le nie taki nostal­gicz­ny. W zeszłym roku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od deka­dy debiut Super Girl & Romantic Boys, a zespół zagrał nawet na Off Festivalu. Droga do nowych dzia­łań była otwar­ta. Teraz wyszła winy­lo­wa pły­ta, led­wie pięć pio­se­nek, w tym jeden cover, ale co to są za piosenki!

19 Wiosen – Cinema natura

Wszystko się zmieniło/ tyl­ko nie­bo zawsze sza­re” – śpie­wa Marcin Pryt w „Solarisie urbi­no”, może naj­czy­tel­niej odda­ją­cym daw­ne 19 Wiosen. Na pierw­szym pla­nie są tu archa­icz­ne kla­wi­sze Grzegorza Fajngolda i głos Pryta, któ­ry śpie­wa o nie­bie, mie­ście, ruchu, tech­ni­ce, lata­niu i człowieku.

Fugazi – First Demo

Nawet naj­sław­niej­szy zespół alter­na­ty­wy kie­dyś zaczy­nał. Ta sła­wa jest nie­ty­po­wa: nie pole­ga­ła na zro­bie­niu karie­ry w MTV i pod­pi­sa­niu umo­wy z kon­cer­nem, lecz na kon­se­kwent­nym odma­wia­niu wej­ścia w show-biz­nes i trzy­ma­niu się DIY (zrób to sam).