Menu Zamknij

Tag: 2014

Ser Charles – Ser Charles

Każde dziec­ko wycho­wa­ne w latach 90. zna Ser Charlesa. Sir Charles Barkley, jeden z naj­bar­dziej wyga­da­nych koszy­ka­rzy w NBA, dziś ma 51 lat i komen­tu­je koszy­ków­kę dla tele­wi­zji, ale pamię­ta­ją go osie­dla roz­sia­ne po całej Polsce. 31-let­ni woka­li­sta Ser Charlesa Stefan Kornacki dyk­cją i tre­ścią nawią­zu­je do rów­nie gada­tli­we­go inne­go pana po pięćdziesiątce.

Die Flöte – Pizza

Debiutujący pły­tą „Pizza” sek­stet Die Flöte śpie­wa po angiel­sku pio­sen­ki żyw­cem wyję­te z naj­lep­szych lat ame­ry­kań­skiej gita­ro­wej alter­na­ty­wy. Ich muzy­ka moc­no róż­ni się od dobrze przyj­mo­wa­ne­go w Polsce brud­ne­go roc­ka w sty­lu Kaseciarza czy Wild Books.

Olivier Heim – A Different Life

Dawny gita­rzy­sta nie­ist­nie­ją­ce­go już Tres.b zmie­nia kurs solo­wej karie­ry. Po dwóch wydaw­nic­twach pod­pi­sa­nych pseu­do­ni­mem Anthony Chorale gita­rę aku­stycz­ną zastę­pu­je elek­trycz­ną, a kli­mat pio­se­nek prze­kie­ro­wu­je z intym­nej, fol­ko­wej aku­sty­ki na zwiew­ny soul z wyra­zi­stym pul­sem i znacz­ną rolą pro­stych syntezatorów.