Menu Zamknij

Tag: 2014

The Stubs – Social Death By Rock’n’Roll

U Stubsów sta­ra bie­da. Od począt­ku w 2010 r. obra­li wszak sty­li­sty­kę, w któ­rej wszyst­ko już było. Mają jed­nak tyle entu­zja­zmu, że sta­re paten­ty dzia­ła­ją coraz lepiej. Niechlujne i ostre jak żylet­ka Polsilver rif­fy gita­ro­we, tłu­cze­nie w bęb­ny, dzi­kie wrza­ski zdar­tym gło­sem i dud­nią­cy bas.

Rebeka – Breath EP

Nowe wydaw­nic­two auto­rów pol­skiej pły­ty roku 2013. O ile jed­nak na debiu­cie duet Rebeka celo­wał w pio­sen­ki, prze­bo­je par­kie­tów, o tyle teraz sta­wia na ory­gi­nal­ne brzmie­nia. „Breath” zaczy­na się zna­mien­ny­mi sło­wa­mi: „I’m changing”.

We Draw A – Moments

Oto debiu­tanc­ką pły­tą, po kil­ku latach kon­cer­tów i dwóch epkach, wypo­wia­da się nowa siła pol­skiej elek­tro­ni­ki – duet We Draw A. Poza sce­ną Piotr Lewandowski (daw­niej Indigo Tree) i Radek Krzyżanowski (nadal Kamp!) mało mówią o swo­jej pra­cy, zosta­wia­jąc miej­sce dla słuchania.

Janek Samołyk – Na prezent

30-latek z Wrocławia po dwóch pły­tach solo­wych nagrał album waż­ny i bar­dzo dobry. Melodie i refre­ny z „Na pre­zent” mają dużą kla­sę. Napisał je Marek Jałowiecki. Jeszcze w latach 80., jako nasto­la­tek, w Mysłowicach zało­żył on zespół Generał Stilwell gra­ją­cy bry­tyj­ską muzy­kę gita­ro­wą, póź­niej grał z Delons i Ladislav.

Deerhoof – La Isla Bonita

Nie do wia­ry, że Deerhoof, zespół fun­da­men­tal­ny dla dzi­siej­szej gita­ro­wej alter­na­ty­wy, obcho­dzi 20-lecie. Nowy album wiecz­nie mło­dych Kalifornijczyków, już 13., w Polsce uka­zu­je się w Lado ABC, wytwór­ni muzy­ków two­rzą­cych war­szaw­ską sce­nę impro­wi­zo­wa­ną, pio­sen­ko­wą i awangardową.