Menu Zamknij

Tag: 2014

Little White Lies – Days Of Chaos

Miała być seria prze­bo­jo­wych strza­łów, a jest coś wię­cej. Little White Lies, obec­nie trój­ca, zaczy­na­li jako duet wokal­no-gita­ro­wy. Dziś para zało­ży­cie­li – Kasia i Zbyszek – jest mał­żeń­stwem, a tytuł pły­ty odno­si się do ich „rela­cji w okre­sie poprze­dza­ją­cym nagry­wa­nie albu­mu”. Jakakolwiek była, dobrze przy­słu­ży­ła się jako­ści „Days Of Chaos”.

The Flaming Lips – With A Little Help From My Fwends

Beatlesowska „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” od lat zbie­ra (np. od „Rolling Stone’a”) tytu­ły pły­ty wszech cza­sów. Nie potrze­bu­je prze­ró­bek ani wydo­by­wa­nia jej z zapo­mnie­nia, w któ­rym nie jest. Takie drob­nost­ki nigdy nie prze­szka­dza­ły Wayne’owi Coyne’owi, lide­ro­wi The Flaming Lips, w tzw. mie­rze­niu się z legendą.

Tweedy – Sukierae

Jeff Tweedy 20. rocz­ni­cę dzia­ła­nia swo­je­go zespo­łu Wilco uczcił pły­tą nagra­ną razem ze swym 18-let­nim synem. W wędrów­ce przez moty­wy z histo­rii ame­ry­kań­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej auto­ro­wi przy­dał się zarów­no iPhone, jak i fan­ta­stycz­ne talen­ty kompozytorskie.