Menu Zamknij

Tag: 2014

Kiev Office – Statek matka

Jak na zespół mają­cy w dorob­ku już czte­ry pły­ty stu­dyj­ne, Kiev Office idzie do przo­du nie­spiesz­nie, sta­le roz­glą­da­jąc się na boki. Ich hała­śli­we i melo­dyj­ne pio­sen­ki ocie­ra­ją się już o per­fek­cję, czas więc szu­kać nowych wyzwań.

Stara Rzeka – Stara Rzeka

Półtora roku temu debiu­tanc­ka pły­ta i kase­ta odbi­ła się sze­ro­kim echem w Polsce i na świe­cie. Teraz sto­ją­cy za tym pro­jek­tem Kuba Ziołek przy­go­to­wał dzie­się­cio­mi­nu­to­we­go sin­gla, któ­ry nie ustę­pu­je tam­te­mu albu­mo­wi, choć znacz­nie się od nie­go różni.

Przyzwoitość – Być bezużytecznym

Jednoosobowy zespół muzycz­ny” Przyzwoitość skła­da się z Dariusza Dudzińskiego, któ­ry uży­wa wła­sne­go gło­su, gita­ry i elek­tro­nicz­nych ryt­mów. Wisienką na tor­cie są sur­re­ali­stycz­ne tek­sty pio­se­nek. A czy wzbu­dzą one zdro­wy śmiech, czy panicz­ny strach, to już zale­ży od poszcze­gól­ne­go słuchacza.

Asi Mina – Biało

Coraz wię­cej płyt zaha­cza o Mirona Białoszewskiego – i dobrze. Jego twór­czość przy­cią­ga duchy nie­spo­koj­ne i wraż­li­we. Joanna Bronisławska, czy­li Asi Mina, Białoszewskim zafa­scy­no­wa­ła się jako 11-lat­ka. Do poświę­ce­nia mu słu­cho­wi­ska goto­wa jest dopie­ro teraz, po 30 latach z Mironem.

Afro Kolektyw – 46 minut Sodomy

Po prze­sław­nym przej­ściu od hip-hopu i fun­ku do prze­bo­jo­wych pio­se­nek Afro Kolektyw nagrał już dru­gą pły­tę, któ­ra może się spo­tkać z ostrym hej­ter­stwem. Jednak bio­rąc pod uwa­gę, że pio­sen­ki są trosz­kę mniej prze­bo­jo­we niż na „Piosenkach po pol­sku”, hejt ten powi­nien być mniej dolegliwy.