Menu Zamknij

Tag: 2015

Daughter – Not To Disappear

Doniosły powrót debiu­tan­tów z 2013 r. Drugi album bry­tyj­skie­go tria Daughter powstał w Nowym Jorku, pod okiem Nicolasa Vernhesa (pro­du­cent zespo­łów Deerhunter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Moodoïd). Na „Not To Disappear” Daughter lądu­je gdzieś mię­dzy cichut­kim Low a sho­ega­ze­’o­wym Slowdive.

Mona Mur – Warsaw

Ciekawostka dla wiel­bi­cie­li Grzegorza Ciechowskiego. W koń­cu 1989 r. do Warszawy przy­jeż­dża Niemka Mona Mur, cór­ka emi­gran­tów z Polski, w latach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z muzy­ka­mi Einstürzende Neubauten i Dieterem Meierem z Yello. Przez Małgorzatę Potocką tra­fi­ła na Ciechowskiego, któ­ry pro­du­ku­je jej płytę.

Księżyc – Rabbit Eclipse

Tajemniczy Księżyc w latach 90. wydał epkę „Nów”, pły­tę „Księżyc” i znik­nął. Nie zaszedł – lata­mi rósł kult gru­py, któ­ra stwo­rzy­ła wła­sny ducho­wo-muzycz­ny świat z ukra­iń­skim w sty­lu śpie­wem dwóch woka­li­stek, par­tia­mi liry kor­bo­wej, klar­ne­tu, akor­de­onu czy for­te­pia­nu. Etykietki neo folk, awan­gar­da nie tra­fia­ły w sedno.

Sunn O))) – Kannon

Czego świat potrze­bu­je w świą­tecz­nej pani­ce zaku­po­wej? Trzech nowych utwo­rów i 33 minut muzy­ki zakap­tu­rzo­nych kró­lów mro­ku i gita­ro­wych sprzę­żeń oraz dro­nów z Sunn O))). W zeszłym roku na „Soused” stwo­rzy­li wyma­rzo­ne tło dla piań Scotta Walkera, z Ulverem nagra­li bar­dziej ambien­to­we „Terrestrials”.

Fertile Hump – EP

Te led­wie 11 minut wyda­nych na pły­cie CD, kase­cie i winy­lu nagra­ło tro­je ludzi. Tomek gra tu na gita­rze i śpie­wa znacz­nie mniej niż w The Stubs. Główną woka­list­ką jest Magda, też gra­ją­ca na gita­rze. Skład uzu­peł­nia per­ku­si­sta Maciek (gra­ją­cy m.in. w Hard To Breathe i Test Prints).