Menu Zamknij

Tag: 2015

Stardust Memories – Tension

Siłą prze­wod­nią war­szaw­skie­go zespo­łu są woka­list­ka Magdalena Nowakowska oraz gita­rzy­sta i kla­wi­szo­wiec Maciek Bąk, zara­zem pro­du­cent mate­ria­łu. Oprócz nich w skła­dzie są m.in. skrzy­pacz­ka i man­do­li­ni­sta. Wśród swych zain­te­re­so­wań arty­ści wymie­nia­ją folk, blu­es, psy­cho­de­lię i alter­na­ty­wę, wła­sną ich mie­szan­kę nazy­wa­jąc dark country. 

Iron And Wine – Archive Series Volume No. 1

Jego regu­lar­ne pły­ty sta­ły się już tak gład­kie i prze­bo­jo­we, że ten krok zda­wał się nie­unik­nio­ny. Iron And Wine stał się bie­gły w nagry­wa­niu kapią­cych muzycz­nym zło­tem aran­ża­cji ład­nych melo­dii, pisał coraz bar­dziej zdy­stan­so­wa­ne tek­sty, zaczął wyda­wać albu­my z przy­zwy­cza­je­nia, zgo­ła... niepotrzebne.

Pospolite Ruszenie – Pospolite Ruszenie

Pospolite Ruszenie okre­śla swo­ją muzy­kę mia­nem roc­ka sta­ro­pol­skie­go, na okład­ce albu­mu anon­su­je: „pol­ska muzy­ka daw­na w roc­ko­wych aran­ża­cjach”, i napraw­dę trud­no zna­leźć traf­niej­szą defi­ni­cję zawar­to­ści „Pospolitego Ruszenia”. Oczywiście napa­wa mnie to prze­stra­chem, to nie moja baj­ka, myślę, sam z sie­bie bym tego nie posłu­chał, ale słu­cham i trud­no mi się oderwać.

Wovoka – Sevastopolis

Dwa lata temu ten war­szaw­ski kwar­tet miał napraw­dę kró­lew­skie wej­ście. Lider zespo­łu, gita­ro­wy poszu­ki­wacz Raphael Rogiński się­gnął po spi­ri­tu­als, tra­dy­cyj­ne ame­ry­kań­skie pie­śni, z reper­tu­aru Blind Williego Johnsona, by tro­pić powią­za­nia mię­dzy pier­wot­nym śpie­wem, blu­esem a muzy­ką Papuasów.

Sleater-Kinney – No Cities To Love

W zeszłym roku po ośmiu latach prze­rwy wró­ci­ło Sleater-Kinney. W mię­dzy­cza­sie Carrie Brownstein, lider­ka zespo­łu, razem z Fredem Armisenem stwo­rzy­ła nagra­dza­ny serial „Portlandia”. Teraz żeń­skie pun­ko­we trio, istot­na część kra­jo­bra­zu femi­ni­stecz­nej sce­ny Riot Grrrl z lat 90., wyda­ło ósmą pły­tę. Kapitalną.