Menu Zamknij

Tag: 2015

Popsysze – Popsute

Od bły­sko­tli­we­go „Popstory”, debiu­tu ter­ce­tu z Gdańska, mija­ją trzy lata. Z nie­okrze­sa­nej wte­dy nadziei Pomorza wyło­nił się zespół nie­zły muzycz­nie i wciąż pełen mło­dzień­cze­go entu­zja­zmu. Osoby dra­ma­tu to woka­li­sta i gita­rzy­sta Jarek Marciszewski oraz sek­cja ryt­micz­na Kuba Świątek (per­ku­sja) i Sławek Draczyński (bas).

Harry & The Callahans – Leather Highway (Midnight)

Zaczyna się od wzru­sza­ją­cej histo­rii zespo­łu z Detroit dzia­ła­ją­ce­go na począt­ku 70., czy­li w cza­sach trium­fu Iggy’ego Popa i Stooges, MC5 czy skąd­inąd pocho­dzą­cych The Sonics. Zespołem Harry & The Callahans miał dowo­dzić cha­ry­zma­tycz­ny per­ku­si­sta, któ­ry zmu­sił nawet człon­ków gru­py do zmia­ny personaliów.

Besides – We Were So Wrong

Zespół Besides nabrał ostat­nio wia­tru w żagle dzię­ki zwy­cię­stwu w zeszło­rocz­nej edy­cji pro­gra­mu „Must Be The Music” słu­żą­ce­go do wyła­nia­nia mło­dych talen­tów. Album dato­wa­ny na rok 2013 po tele­wi­zyj­nych wystę­pach kwar­te­tu z Brzeszcz wró­cił więc do sprzedaży.

Daniel Drumz – Untold Stories

Jeszcze jeden póź­ny, prze­my­śla­ny debiut albu­mo­wy. Pochodzący ze Stalowej Woli, a dzia­ła­ją­cy w Krakowie Daniel Drumz (wła­ści­wie Daniel Szlajnda) wciąż ma moc­ne wię­zi ze sce­ną hipho­po­wą, jed­nak w ostat­nich latach w jego gra­niu mniej jest fun­ku i soulu, a wię­cej wysma­ko­wa­nej elektroniki.