Menu Zamknij

Tag: 2015

Zjednoczenie Sound System – Inity

Rok 2014 nale­żał do Pablopavo, auto­ra płyt „Polor” (z Ludzikami) i „Tylko” (zupeł­nie solo­wej). W toku poszu­ki­wań pio­sen­ko­wych, blu­eso­wych, fol­ko­wych war­szaw­ski arty­sta nie stra­cił ser­ca do muzy­ki jamaj­skiej. Uprawiają ją już dłu­go – ze swym towa­rzy­szem ze Zjednoczenia didże­jem Krzakiem pozna­li się ponad 20 lat temu.

The Decemberists – What a Terrible World, What a Beautiful World

Po albu­mie „The King Is Dead” (2011; nie­ocze­ki­wa­ny numer 1 listy „Billboardu”) The Decemberists zro­bi­li sobie prze­rwę. Lider Colin Meloy, wiel­bi­ciel Morrisseya, mach­nął (z suk­ce­sem – lista best­sel­le­rów „NY Timesa”) try­lo­gię ksią­żek dla mło­dzie­ży „Wildwood”. To waż­ne, bo takie pły­ty The Decemberists jak „The Hazards of Love” mia­ły epic­ki rozmach.