Menu Zamknij

Tag: 2015

Mirt – Vanishing Land

Vanishing Land” mia­ło być kom­pi­la­cją trzech wcze­śniej­szych epek, ale skoń­czy­ło się 11. peł­no­praw­nym albu­mem Tomasza Mirta. Artysta wyrzu­cił część wyj­ścio­we­go mate­ria­łu, resz­tę prze­two­rzył i dołą­czył nowe utwo­ry. W tym zawa­ha­niu mię­dzy sta­rym a nowym odbi­ja się zawar­tość „Vanishing Land”.

Slalom – Wunderkamera

Debiutowali przed dwo­ma laty, a teraz wyda­li dru­gą, w teorii„trudną” dla każ­de­go zespo­łu pły­tę. Lepszą niż pierw­sza. Tytuł „Wunderkamera” suge­ru­je jakieś dzi­wac­two, inność, kolek­cję ory­gi­na­łów z róż­nych para­fii, ale pio­sen­ki z tego albu­mu to dobrze pomy­śla­na i ele­ganc­ko wyko­na­na całość.

Bristol – Bristol

To już ponad 20 lat, odkąd wyobraź­nią słu­cha­czy i oglą­da­czy MTV rzą­dzi­li arty­ści z Bristolu, wte­dy ucho­dzą­ce­go za mrocz­ne, nie­da­ją­ce per­spek­tyw. Dziś bry­tyj­skie mia­sto zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w nauko­wych zesta­wie­niach „naj­lep­szych miejsc do życia”.