Menu Zamknij

Tag: 2016

Łąki Łan – Syntonia

W kar­na­wa­ło­wy, impre­zo­wy czas taka pły­ta jak „Syntonia” Łąki Łan jest nie­odzow­na. Można przy niej sza­leć, tań­czyć, doka­zy­wać, a jeśli tak jak muzy­cy wsko­czy­my w kostium owa­da – pozo­stać przy tym nierozpoznanym.

Innercity Ensemble – III

Trzecia pły­ta zało­żo­nej w Bydgoszczy impro­wi­zu­ją­cej muzycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze widzą w Innercity Ensemble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Niedawno „III” zaję­ło 3. miej­sce na liście płyt mija­ją­ce­go roku według por­ta­lu The Quietus.