Menu Zamknij

Tag: 2016

En2ak – Kamikaze Broccoli

Z pośli­zgiem uka­zu­je się winy­lo­wa pły­ta En2aka, wro­cław­skie­go pro­du­cen­ta pio­se­nek zako­twi­czo­nych w mięk­kiej elek­tro­ni­ce i tward­szym hip-hopie. Szkoda było­by ją prze­ga­pić, zwłasz­cza że w sin­glo­wym utwo­rze śpie­wa Paulina Przybysz.

Meeting By Chance – Inside Out

Marcin Cichy umie spra­wić, żeby muzy­ka brzmia­ła świet­nie z dowol­ne­go źró­dła dźwię­ku. Trzy lata temu wydał epkę jako Meeting By Chance, póź­niej dbał o jakość brzmie­nia innych arty­stów jako facho­wiec od maste­rin­gu. Wróciwszy z pierw­szą peł­no­wy­mia­ro­wą pły­tą „Inside Out” pre­zen­tu­je się nie jako „tech­nicz­ny”, lecz jako dosko­na­ły kom­po­zy­tor i producent.

Diiv – Is The Is Are

Lider zespo­łu Zachary Cole Smith już od wyda­nia debiu­tanc­kiej pły­ty „Oshin” mówił o Diiv jako o następ­cach Nirvany, a o dru­giej pły­cie jako o wiel­kiej rze­czy: „Muszę pozo­stać przy życiu przy­naj­mniej do momen­tu, gdy album będzie skończony”.