Menu Zamknij

Tag: 2016

Tricky – Skilled Mechanics

Tricky pre­zen­tu­je swój nowy ber­liń­ski zespół. Grają m.in. wete­ran sce­ny bri­stol­skiej DJ Milo, kole­ga jesz­cze z lat 80., oraz per­ku­si­sta i woka­li­sta Luke Harris. Śpiewają też Oh Land i naj­lep­sza z ostat­nich współ­pra­cow­nic Francesca Belmonte.

Tortoise – The Catastrophist

Zespół eks­pe­ry­men­tal­no-roc­ko­wy z Chicago nagry­wa moc­no jaz­zo­wy album. Pachnie to ety­kiet­ka­mi z głę­bo­kich lat 90. Tylko że Tortoise przy­by­wa z lat 90. innych od tych, o któ­rych myśli­my zazwy­czaj – dale­ko im do grun­ge­’u, hip-hopu i rap metalu.

Coldair – The Provider

Podpisujący się Coldair Tobiasz Biliński uro­dził się w 1990 r. w Norwegii. Jako nasto­la­tek zało­żył zespół Kyst gra­ją­cy mniej wię­cej aku­stycz­ny nowy folk, wydał dwie solo­we pły­ty. Po dwóch tra­sach po USA nowy nagrał album w Filadelfii, u Jeffa Zeiglera (pro­du­cent Kurta Vile’a i War On Drugs).

David Bowie – ★ (Blackstar)

25. stu­dyj­na pły­ta w dys­ko­gra­fii Bowiego to jego powtó­rzo­ny powrót. Poprzedni nastą­pił nie­mal trzy lata temu, gdy uka­zał się album „The Next Day”, i był nie­praw­dzi­wy. Dopiero na „Blackstar” arty­sta zagrał napraw­dę ryzy­kow­nie i poka­zał kolej­ną nie­zna­ną wcze­śniej, nie­ste­ty ostat­nią, twarz.