Menu Zamknij

Tag: 2016

Alles – Culture

Po elek­tro­po­po­wym debiu­cie „Post” sprzed dwóch lat gru­pa Alles nagra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i muzycz­nie. Na tle zim­nych brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw jest mowa o „dumie naro­do­wej”, „Bogu, hono­rze i ojczyź­nie”, a póź­niej o „glo­ria vic­tis ramię w ramię”. A w tle Chopin.

CNC – Weird Years

To podob­no ostat­nie pio­sen­ki CNC. Borys Dejnarowicz i Piotr Maciejewski na „Weird Years” zanu­rza­ją się w auto­no­stal­gii: kase­to­wy szum, cie­płe syn­ty, gita­ry, słod­kie gło­sy doj­rze­wa­ją­cych chłop­ców, któ­ry­mi od daw­na nie są.

Krzysztof Zalewski – Złoto

Swą trze­cią pły­tę „Złoto” Krzysztof Zalewski zapo­wia­dał jako gra­nie roc­ko­we i nie­utem­pe­ro­wa­ne. Fakt, jest tu mniej cyze­lo­wa­nia, a wię­cej ener­gii. W dodat­ku Zalewski napi­sał dobre, hasło­we, ale nie pro­stac­kie tek­sty. To jego pierw­sze w peł­ni doj­rza­łe dzieło.