Menu Zamknij

Tag: 2016

Powell – Sport

Świetne, anar­chi­zu­ją­ce, ale poukła­da­ne techno/punk/pop. Pisząc „poukła­da­ne”, mam na myśli to, że Oscar Powell żon­glu­je ele­men­ta­mi, ale panu­je nad cało­ścią. Zabawa ogra­ni­czo­nym zesta­wem ele­men­tów trwa do momen­tu, aż powsta­ną rze­czy zachwy­ca­ją­ce i chwilowe.

Bownik – Bownik

Przykład na to, że war­to być w odpo­wied­nim cza­sie we wła­ści­wym miej­scu. Pół roku temu na festi­wa­lu Spring Break w Poznaniu parę osób zwró­ci­ło uwa­gę na efek­tow­ny, pełen emo­cji kon­cert gru­py Control The Weather.

LAM – LAM

Klarnecista Wacław Zimpel może scho­wać nazwi­sko za nazwą zespo­łu, ale nie scho­wa cha­ry­zmy i talen­tu. W trio LAM z per­ku­si­stą Hubertem Zemlerem i pia­ni­stą Krzysztofem Dysem zaczął od improwizacji...

Buslav – Buslav

Polski debiut. We wkład­ce do pły­ty zna­czek pocz­to­wy z Nowego Jorku – bo Buslav tym albu­mem zaczy­na nowe życie. W pierw­szym był sak­so­fo­ni­stą, grał m.in. w jaz­zo­wym zespo­le ame­ry­kań­skiej woka­list­ki Cheryl Pepsii Riley, w pol­skich gru­pach Retro Funk, TGD czy Goryl.