Menu Zamknij

Tag: 2016

Aneta Prymaka-Oniszk – Bieżeństwo 1915

Nie mogę się zde­cy­do­wać. Ta książ­ka powin­na budzić dys­ku­sje, gorą­ce roz­mo­wy, bo pod­no­si temat poli­tycz­ny. Z dru­giej stro­ny – oso­bi­ste histo­rie w niej zawar­te są dale­ko od poli­ty­ki. Lubię być poru­szo­ny, lubię podą­żać za boha­te­ra­mi ścież­ka­mi, z któ­rych ist­nie­nia sła­bo zda­wa­łem sobie sprawę.

Warpaint – Heads Up

Na trze­ciej pły­cie arty­sta powi­nien nie tyl­ko potwier­dzić umie­jęt­no­ści, ale też zro­bić coś nowe­go. Gorąco przy­ję­te dwa pierw­sze albu­my Warpaint, żeń­skie­go kwar­te­tu z Los Angeles, wyso­ko zawie­si­ły poprzeczkę.

George Dorn Screams – Spacja kosmiczna

Ładnie wyda­ny powrót jed­ne­go z naj­lep­szych zespo­łów pol­skich lat gita­ro­wych. George Dorn Screams gra od ponad deka­dy i jest obec­nie w trak­cie dru­gie­go życia. Po trzech albu­mach śpie­wa­nych przez Magdę Powalisz po angiel­sku „Ostatni dzień” z 2014 r. roz­po­czął okres pol­ski George Dorn Screams.