Menu Zamknij

Tag: 2017

Voo Voo – 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i piosenki.

Bastard Disco – Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u Warszawa ma reno­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­nych zespo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, zanim na dobre zaczną funk­cjo­no­wać. Bastard Disco wyko­nu­je muzy­kę ide­al­nie pasu­ją­cą do tej wid­mo­wej sce­ny, ale lepiej brzmiącą.

Holak – The Introvert

Ten Typ Mes, Taco Hemingway ­- i Holak – nie trak­tu­ją hip-hopu zbyt orto­dok­syj­nie. „The Introvert” zaczy­na się od powta­rza­ne­go do obłę­du zda­nia: „Ej, co to za typ?”. Typ nazy­wa się Holak i pyta, ile ważysz, aby wie­dzieć, o czym marzysz.