Menu Zamknij

Tag: 2018

Vreen – szwartyszaroszarny

18 utwo­rów śred­nio po dwie minu­ty, bar­dzo mało słów i muzy­ki. Zaczyna się od „v1”, moc­ne­go punk­tu albu­mu – kośla­wy bit, kla­wi­szek, gitar­ka, ban­jo i (zga­du­ję) czaj­nik z gotu­ją­cą się wodą, lek­ki roz­strój instrumentów.

Pejzaż – Ostatni dzień lata

Bartosz Kruczyński to czło­nek duetu Ptaki, któ­ry w 2015 r. wydał wspa­nia­ły album „Przelot”. Doniosłość tam­tej pły­ty nie pole­ga­ła na tech­nicz­nej spraw­no­ści sam­plo­wa­nia, lecz na tym, że arty­ści połą­czy­li sta­rą pol­ską muzy­kę roz­ryw­ko­wą ze współ­cze­sny­mi ryt­ma­mi i sty­la­mi, od house’u po trip-hop.