Menu Zamknij

Tag: 4AD

Liima – ii

Gra pozo­rów: „ii” jest pierw­szą pły­tą, a debiu­tan­ta­mi – sta­rzy zna­jo­mi. Do nowe­go zespo­łu fiń­ski per­ku­si­sta Tatu Rönkkö zapro­sił bowiem trzech muzy­ków duń­skiej gru­py Efterklang. Piosenki zawar­te na „ii” opra­co­wa­li pod­czas mie­sięcz­nych poby­tów („rezy­den­cji”) w Finlandii, Berlinie, Stambule i na Maderze.

LNZNDRF – LNZNDRF

Nowość. Mają „wła­sną dzia­łal­ność” bra­cia Aaron i Bryce Dessnerowie, ma woka­li­sta Matt Berninger (w duecie EL VY), przy­szedł czas na dwóch skry­tych dotąd w cie­niu człon­ków The National. Bracia Bryan i Scott Devendorfowie, odpo­wied­nio per­ku­si­sta i basi­sta wywo­dzą­ce­go się z Ohio zespo­łu, zało­ży­li nową grupę.

Daughter – Not To Disappear

Doniosły powrót debiu­tan­tów z 2013 r. Drugi album bry­tyj­skie­go tria Daughter powstał w Nowym Jorku, pod okiem Nicolasa Vernhesa (pro­du­cent zespo­łów Deerhunter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Moodoïd). Na „Not To Disappear” Daughter lądu­je gdzieś mię­dzy cichut­kim Low a sho­ega­ze­’o­wym Slowdive.

Grimes – Art Angels

Oto nadzie­ja popkul­tu­ry: lep­sza Lady Gaga, bar­dziej uta­len­to­wa­na Lana Del Rey i bar­dziej pyska­ta Taylor Swift. Z pod­ziem­nej sce­ny Montrealu wynu­rzy­ła się dzię­ki mrocz­nej pły­cie „Visions” (2012), swo­jej trzeciej.

Deerhunter – Fading Frontier

Patykowaty, cier­pią­cy na zespół Marfana Bradford Cox, rocz­nik ’82, już jako dzie­ciak posta­wił na muzy­kę. Wydawał pły­tę za pły­tą, puchło udo­stęp­nia­ne w inter­ne­cie archi­wum pio­se­nek. Tak było do momen­tu, gdy w zeszłym roku dyk­ta­to­ra zespo­łu Deerhunter prze­je­chał samochód.