Menu Zamknij

Tag: Alabama Shakes

Alabama Shakes – Boys & Girls

Leci przez Stany taka loko­mo­ty­wa, wła­śnie Alabama Shakes, któ­rą ktoś upar­ty zasi­la węglem z lat 60.,70. Zdarty głos przy­po­mi­na­ją­cy Janis Joplin – zra­zu trud­no oce­nić, męski czy kobie­cy – nale­ży do 22-let­niej Brittany Howard. Zresztą co tam Janis, to jest regu­lar­na Aretha.

Benjamin Booker – Benjamin Booker

Serwis Examiner.com twier­dzi, że jeste­śmy świad­ka­mi naro­dzin gwiaz­dy punk roc­ka. Znajduję fil­mik „Watch Benjamin Booker rock the shit out of Conan” (cho­dzi o Conana O’Briena pre­zen­tu­ją­ce­go w swo­im pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym mło­dych muzy­ków). Młody arty­sta jest rekla­mo­wa­ny jako ciem­no­skó­ry Jack White.